Quang cảnh đền thờ Mai An Tiêm

7012

Ngày 22/3/2015 chúng tôi có dịp thăm Đền thờ Mai An Tiêm, dưới đây là một số hình ảnh

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Tượng đài Mai An Tiêm

Tượng đài Mai An Tiêm

Tượng đài Mai An Tiêm

Tượng đài Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

/Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm

Đền thờ Mai An Tiêm