Kỳ họp thứ IV HĐND xã Nga Trường khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026

337

Ngày 20/07/2022, HĐND xã Nga Trường đã tổ chức kỳ họp thứ IV khoá XX nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp, các vị đại biểu và cử tri trong xã đã được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo quyết toán thu chi năm 2021, báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; thông báo của UBMMTTQ xã về công tác xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4 HĐND xã khoá XX; thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX, cùng một số tờ trình của UBND xã và tờ trình của thường trực HĐND xã về việc đề nghị phê chuẩn chương trình giám sát năm 2022.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của xã Nga Trường cơ bản phát triển và được duy trì ổn định, HĐND và các tổ đại biểu HĐND xã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất tại địa phương thông qua các kỳ họp và giám sát chuyên đề. MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phát triển kinh tế đồng thời tích cực tiêm phòng Vaccine phòng chống dịch Covid-19. Nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, chủ động chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại-dịch vụ. Tổng sản lượng lương thực đạt 1176 tấn bằng 106% cùng kỳ, đạt 84% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ tập trung đất đai, khuyến khích đưa một số cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất…giá trị ngành trồng trọt đạt trên 22 tỷ đồng. Tổng giá trị ngành sản xuất nông nghiệp đạt trên 28 tỷ đồng bằng 103% CK. Về sản xuất công nghiệp, TTCN và xây dựng cơ bản cũng có bước phát triển, nhiều hộ gia đình đã chủ động tìm kiếm việc làm thêm như làm thợ nề, mộc, làm công nhân tại các công ty may đóng trên địa bàn, đi xuất khẩu lao động, đan lát tiểu thủ công mỹ nghệ. Tổng thu nhập ngành công nghiệp, TTCN, XDCB là trên 49 tỷ đồng = 105%CK. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 29 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trên cơ sở các báo cáo, các đại biểu dự kỳ họp cũng đã thảo luận đóng góp ý kiến đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại cần tập trung khắc phục đồng thời đề ra xuất một số ý kiến thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết được các vị đại biểu nhất trí cao.