Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở Nga Sơn

109

Những năm qua, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Nga Sơn đã từng bước đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Cảnh quan môi trường xã Nga Thái được chỉnh trang, giữ gìn sạch sẽ.

Về xã Nga Thái những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi vượt bậc. Những con đường liên thôn được cứng hóa, nhiều trục đường được mở rộng và trang trí bằng những hàng rào hoa bắt mắt. Các thiết chế văn hóa – thể thao được đầu tư xây mới và nâng cấp. Đời sống tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, an ninh trật tự được bảo đảm. Sự đổi thay này được duy trì và giữ ổn định hơn từ khi hương ước, quy ước của mỗi thôn trên địa bàn xã được đi vào thực tiễn. Hiện toàn xã có 9/9 thôn xây dựng được hương ước, quy ước. Việc xây dựng hương ước, quy ước được người dân tham gia đóng góp ý kiến dân chủ, thường xuyên được sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với tình hình thực tế. Điển hình như thôn 3, trên cơ sở kế thừa và phát huy thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa, năm 2020 thôn đã thống nhất xây dựng bản hương ước gồm 5 chương, 28 điều. Ngoài quy định chung, hương ước mới của thôn còn chú trọng việc phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết dân tộc… Hương ước cũng nêu rõ việc khuyến khích tổ chức lễ cưới hỏi theo nếp sống văn minh, loại bỏ hủ tục, từ đó giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong mọi hoạt động, nhất là tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, đường điện chiếu sáng, trồng cây tạo cảnh quan môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa… Từ những việc làm thiết thực, thôn 3 đã liên tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%.

Theo đánh giá của huyện Nga Sơn, đến nay trên địa bàn huyện đã có 100% thôn xây dựng hương ước, quy ước. Trong đó, có 52 hương ước, quy ước được phê chuẩn mới, có 8 hương ước, quy ước được phê duyệt sửa đổi bổ sung; 27 hương ước đang rà soát yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Nội dung hương ước, quy ước đều do Nhân dân thống nhất xây dựng; dựa trên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế và truyền thống, phong tục tại địa phương. Các hương ước, quy ước quy định cụ thể về các vấn đề như phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, dân số – kế hoạch hóa gia đình, nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…

Để có được kết quả trên, huyện Nga Sơn đã bám sát Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh xây dựng các hương ước, quy ước cơ sở; Hướng dẫn số 1166/HD-UBND về việc rà soát hương ước, quy ước trên địa bàn huyện. Đã chỉ đạo các xã, thị trấn lựa chọn những nội dung phù hợp với thực tiễn và phong tục tập quán ở địa phương để xây dựng, bổ sung vào hương ước, quy ước. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện thường xuyên hướng dẫn cơ sở xây dựng hương ước, quy ước đúng quy định; lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú; tăng cường rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước, đồng thời bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương; tổ chức cho Nhân dân ký cam kết việc thực hiện hương ước, quy ước.

Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Nga Sơn Mai Thị Huệ cho biết: Việc xây dựng các quy tắc trong hương ước đã bám sát tình hình thực tế. Các địa phương đã đưa những quy tắc, việc làm cụ thể vào hương ước, quy ước để người dân dễ hiểu và dễ thực hiện. Đặc biệt, các địa phương đã xây dựng những quy định về bảo vệ các công trình công cộng, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Các hương ước, quy ước đã góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 93%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%; 168/168 thôn có nhà văn hóa, khu thể thao.

Để hương ước tiếp tục phát huy hiệu quả toàn diện, thời gian tới huyện Nga Sơn tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện hương ước, quy ước gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng nông thôn mới. Đưa tiêu chí xây dựng, thực hiện hương ước vào để bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa.

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/xay-dung-va-thuc-hien-huong-uoc-quy-uoc-o-nga-son/168881.htm