Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở: Những điểm sáng

1657

Thời gian qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu.

news_922701
Cảnh quan môi trường luôn được xã Nga Tân (Nga Sơn) quan tâm góp phần nâng cao chất lượng làng văn hóa.
Những kết quả đạt được đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở các địa phương và cải thiện mọi mặt đời sống cho người dân.
Được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, những năm qua dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đời sống văn hóa (ĐSVH), tinh thần của người dân huyện Nga Sơn không ngừng được nâng lên.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn Nguyễn Thành Vân cho biết, để đẩy mạnh phong trào xây dựng ĐSVH, huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng vai trò quan trọng, trong đó tập trung tuyên truyền người dân xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), làng văn hóa (LVH), cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa. Tiêu chí của phong trào được các làng, xã, thị trấn triển khai cụ thể tới từng thôn, xóm để nhân dân biết và thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các hộ gia đình nắm rõ tiêu chí danh hiệu GĐVH, khu dân cư văn hóa, có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, từ đó đẩy lùi TNXH.
Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện phong trào đã được cụ thể hóa cho phù hợp với thực tế ở từng cấp, ngành, lĩnh vực; công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng GĐVH được ban chỉ đạo các cấp quan tâm; quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu GĐVH được tổ chức thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và có kỳ hạn; Gương người tốt – việc tốt và các điển hình tiên tiến là nội dung tiêu chí thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng xã, thị trấn cùng phong trào xây dựng xã nông thôn mới (NTM), xã đạt chuẩn văn hóa NTM.Đến nay Nga Sơn đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng làng, khu phố văn hóa với 234/234 làng, thôn, khu phố đã khai trương, trong đó 187/234 làng, khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 24/26 xã đã phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM, trong đó 11/24 xã đã được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa NTM… Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương tập trung là nâng cao chất lượng các LVH, đưa phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Còn ở huyện Triệu Sơn, nhận thức việc triển khai thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH là động lực để xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, nền tảng quan trọng để tiến hành xây dựng NTM, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã đẩy mạnh tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong chỉ đạo triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn các danh hiệu trong phong trào TDĐKXDĐSVH.

Năm 2014 huyện Triệu Sơn đã khai trương 1 xã văn hóa (xã Thọ Cường), 15 làng, đơn vị văn hóa, đạt 150% KH huyện giao và 188% KH tỉnh giao; xét công nhận 17 làng, đơn vị đạt danh hiệu làng, đơn vị văn hóa; tôn tạo, tu bổ phủ Tía (xã Vân Sơn)… Tại các đơn vị đã khai trương và được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường quản lý, xây dựng và bảo tồn các DTLSVH; đấu tranh phòng, chống ma túy, các TNXH, phòng, chống bạo lực gia đình… góp phần giữ vững danh hiệu làng, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Bên cạnh đó, huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư tôn tạo các DTLSVH, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các thiết chế phục vụ cho hoạt động văn hóa – thể thao và du lịch từ huyện đến cơ sở đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Sự tham gia tích cực, tự giác của nhân dân vào các hoạt động văn hóa – thể thao ngày càng được phát huy; nhiều nét mới về giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức từng bước được hình thành…

Bản chất của phong trào TDĐKXDĐSVH là giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa sạch – đẹp – an toàn, xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – thể thao cơ sở; làm cho phong trào lan tỏa, thấm sâu vào từng gia đình và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, hướng tới một xã hội văn minh, góp phần tác động tích cực đến sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh một cách hiệu quả, bền vững.

Để phong trào đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần tránh quan liêu, buông lỏng, hời hợt, phó mặc việc tổ chức thực hiện phong trào cho cán bộ văn hóa và MTTQ; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; cần quan tâm và đầu tư thích đáng hơn nữa về nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao tại cơ sở; chú trọng huy động sự đóng góp, xã hội hóa để có thêm vốn đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động xây dựng ĐSVH mới cho nhân dân.