tr30d

Một tiết học nghề hàn tại trường.

Một tiết học nghề hàn tại trường.