Nga Sơn: tích cực triển khai chủ trương “1+1”

750

Nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên tham gia Đoàn, Hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; Thực hiện Hướng dẫn 26 – HD/TĐTN-TCKT ngày 22/102018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa về việc Hướng dẫn chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 – 2022; Ban Thường vụ Huyện Đoàn triển khai chủ trương đến các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện. Bước đầu đạt những kết quả đáng khích lệ.

Chương trình được triển khai đến tất cả các cơ sở Đoàn với 4 bước quy trình thực hiện, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên; Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động thanh niên tham gia Đoàn, Hội, góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh; Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên, Mỗi đoàn viên, hội viên vận động, giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội; Mỗi chi đoàn, chi hội xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm thực hiện chủ trương “1+1”.

Kết quả, 100% Đoàn cơ sở triển khai chủ trương 1+1; Trong đó, tuyên tuyền, vận động hơn 4.000 ĐVTN tham gia tích cực vào các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội; các chi hội, chi đoàn tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm thu hút đông đảo ĐVTN vào tổ chức. Trong năm, giới thiệu được hơn 2.000 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn.

Nguồn: http://tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-doan-hoi/nga-son-tich-cuc-trien-khai-chu-truong-11.html