635150769

Các đại biểu cắt băng khánh thành Di tích lịch sử văn hóa chùa Hàn Sơn.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Di tích lịch sử văn hóa chùa Hàn Sơn.

635150768