9z

FC TH thi đấu áp đảo hoàn toàn trước FC Thăng Long

8z
14z