15z

Đại diện cho cầu thủ đọc lời tuyên thệ

14z
16z