Huyện Nga Sơn: Nhiều kết quả đạt được từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa

927

Với việc triển khai sâu rộng và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tính đến hết năm 2017, huyện Nga Sơn đã có thêm 4 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 71 làng được công nhận làng văn hóa và 7 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Lễ hội Mai An Tiêm, lan toả mạnh mẽ truyền thống và văn hóa

Cũng trong năm, địa phương đã tiến hành xét công nhận lần đầu cho 17/27 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; xét công nhận lại cho 4 xã văn hóa và 142 làng văn hóa; xét công nhận lần đầu cho 93/117 cơ quan, đơn vị văn hóa và công nhận lại cho 21 cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Quyết định 1323 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, trong năm 100% đám cưới và đám tang thực hiện tốt theo quy định. 45 lễ hội truyền thống và 234 hội làng trên địa bàn huyện cũng được tổ chức đúng quy định của Nhà nước, địa phương và quy ước làng văn hóa.