575ebd48_1465826632

Nhà văn hóa xã Nga Văn (Nga Sơn).

Nhà văn hóa xã Nga Văn (Nga Sơn).