Huyện Nga Sơn đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

930

Những năm qua, huyện Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tới nhân dân.

Trong đó, tập trung hướng về các xã vùng ven biển, xã bãi ngang và vùng đồng bào có đạo, giúp người dân nâng cao nhận thức, góp phần giảm bớt các vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa  bàn.
Đồng chí Nguyễn Duy Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nga Điền, chia sẻ: Toàn xã có 8 thôn, trong đó có 6 thôn theo đạo Thiên chúa (chiếm 76% dân số). Để hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả, hằng năm, xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới các thôn về các chủ trương, chính sách mà tỉnh, huyện và xã đang chuẩn bị triển khai, trong đó có các quy định mới của pháp luật. Cũng nhờ hiểu biết pháp luật, trong những năm gần đây, các vấn đề bức xúc xã hội, vi phạm pháp luật hay tình trạng khiếu kiện vượt cấp, mất đoàn kết trên địa bàn đã giảm hẳn; nhiều chủ trương của tỉnh, huyện được triển khai hiệu quả…
Cũng như xã Nga Điền, các xã: Nga An, Nga Liên, Nga Thái, Nga Thủy, Nga Thạch, thị trấn… cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL với nội dung, hình thức phong phú. Các địa phương này đã phát huy hiệu quả mạng lưới truyền thanh cơ sở, hoạt động hòa giải, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… để tuyên truyền, PBGDPL. Đồng chí Mai Đình Hiếu, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL huyện Nga Sơn, cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và người dân trong huyện,  hằng năm UBND huyện Nga Sơn đã xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, chú ý củng cố, kiện toàn lại hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật. Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã kiện toàn 21 thành viên, 234 tổ hòa giải cơ sở với hơn 1.000 hòa giải viên. Năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, phòng tư pháp huyện – cơ quan thường trực và các ngành thành viên của hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tổ chức 15 hội nghị triển khai các văn bản luật; cấp xã tổ chức 125 hội nghị tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ trên địa bàn. Tuyên truyền 4.563 buổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh các cấp những văn bản pháp luật mới, những quy định về chính sách an sinh xã hội vào thời gian thích hợp để người dân hiểu hơn về các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, đề cao vai trò, uy tín của các linh mục, chức sắc, người có uy tín, cán bộ hòa giải là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong hoạt động hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị,  nên việc tuyên truyền phát huy hiệu quả hơn… Trong đó, riêng PBGDPL cho đối tượng đặc thù, hội đồng PBGDPL huyện đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền cho 12 xã có đồng bào theo đạo công giáo, 9 xã vùng ven biển và 3 xã bãi ngang của huyện với gần 1.000 người tham gia. Nội dung chủ yếu tập trung vào Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016, Luật Đất đai 2013, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đấu thầu và một số văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân…, qua đó tháo gỡ  kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của người dân trong việc tiếp cận với các thủ tục hành chính liên quan đến pháp luật. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân trong huyện được nâng lên đáng kể, điều đó được thể hiện trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, giải phóng mặt bằng, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, khai báo tạm trú, tạm vắng, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội… trên địa bàn huyện.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Nga Sơn tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm cho các thành viên; bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã  tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở.