5753f6ef_1465120495

Buổi sinh hoạt của các thành viên CLB xây dựng gia đình hạnh phúc tiểu khu 2, thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn).

Buổi sinh hoạt của các thành viên CLB xây dựng gia đình hạnh phúc tiểu khu 2, thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn).