Tuyến dụng viên chức: Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa -Thể dục Thể thao và Trạm Khuyến nông huyện Nga Sơn năm 2017

2341

Nhu cầu tuyển dụng biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện năm 2017: 05 biên chế gồm:

1. Đài Truyền thanh: 3 biên chế
2. Trung tâm Văn hóa TDTT: 1 biên chế.
3. Trạm Khuyến nông: 1 biên chế.

Tổng nhu cầu chung cần tuyển dụng là 05 người, trong đó số người đủ điều kiện xét tuyển dụng đặc cách là 05 người ở các vị trí việc làm cụ thể như sau:

TT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Biên

chế

hiên

Thiếu

biên

chế

Vị trí việc làm LĐHĐ có đủ ĐK về thời gian và năng khiếu xét đặc cách Yêu cầu trình độ tối thiểu về chuyên môn nghiệp vụ ứng với vi trí viêc làm
I ĐÀI TRUYỀN THANH
1 Phát thanh viên kiêm phóng viên phát thanh truyền hình ( viết tin bài), 0 02 02 ĐH Ngành báo chí, phâ thanh truyền hình, văn hóa, có giọng đọc đáp ứng được yêu cầu
2 Phóng viên phát thanh truyên hình (Quay Camera) kiêm kỹ thuật đài 0 01 01 ĐH Chuyên ngành báo chí, phát thanh truyền hình, có kỹ thuật Quay Camera tốt
II TRUNG TÂM VĂN HỎA TDTT
1 Hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng. 0 01 01 Đại học Văn hóa, có năng khiếu về văn hóa văn nghệ quần chúng
III TRẠM KHUYỂN NÔNG
1 Khuyến cáo về lĩnh vực chăn nuôi thú y, thủy sản 0 01 01 ĐH chuyên ngành chăn nuôi thú y


NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Hình thức tuyến dụng: Bằng hình thức xét tuyến đặc cách đối với đối tượng đáp ứng điều kiện quy định tại điếm a, c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV.

 1. Thời gian tổ chức tuyển dụng: Từ ngày 26 tháng 6 năm 2017
 2. Điều kiện dự xét tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:

 • Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và hộ khấu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa;
 • Từ đủ 18 tuối trở lên và trong độ tuối lao động;
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù họp với vị trí việc làm (cụ thể theo Biểu trên);
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm dự tuyển;
 • Đang được UBND huyện Nga Sơn ký hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị ký hợp đồng lao động, có thời gian công tác liên tục tính đến ngày 30/6/2017 đủ điều kiện quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV.
 • Được ƯBND huyện thống nhất đề nghị xét tuyển đặc cách.
 • Người thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Viên chức thì không được dự tuyển dụng.
 1. Thủ tục hồ sơ gồm:
 • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Mầu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nộ vụ);
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ thẩm quyền chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 • Bản tự nhận xét đánh giá của người đề nghị xét đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác đối với trường hợp đề nghị xét đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) đối với các trường họp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
 • Các hợp đồng lao động được cơ quan, tố chức có thấm quyền chứng thực;
 • Bản sao (công chứng) sổ BHXH.
 • Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có), mỗi ứng viên nộp 01 bộ.

ứng viên không thực hiện đúng quy định nêu trên sẽ không nhận hồ sơ.

 1. Phương pháp kiểm tra, sát hạch
  Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn.
  Nội dung và phương thức kiểm tra sát hạch.
 • Gồm 2 nhóm đề: Một nhóm bộ đề có nội dung về kiến thức quản lý nhà nước nói chung. Một nhóm bộ đề có kiến thức liên quan đến quản lý nhà nước về lĩnh vực VHTDTT, Khuyến nông, Truyền thanh …Với số lượng đề (tương ứng với từng vị trí việc làm) lớn hơn số ứng viên dự tuyển ít nhất 2 đề.
 • Mỗi câu trong từng đề có đáp án riêng và thang điếm cụ thế riêng theo thang điểm 20.
 • Thư ký Hội đồng chịu trách nhiệm ra đề in sao, lưu trữ bảo mật theo chế độ tài liệu mật cho đến ngày phỏng vấn.

Phương thức phỏng vấn như sau:

Mở niêm phong bộ đề phỏng vấn, tuần tự từng ứng viên bốc thăm, chuẩn bị nội dung và tiến hành trả lời (mỗi ứng viên được 10 phút để chuẩn bị nội dung trả lời).

Mỗi ứng viên có 2 thành viên Hội đồng phỏng vấn và xem xét cho diêm (căn cứ đáp án và thang điểm do thư ký HĐ đã chuấn bị trước).

Kết quả phỏng vấn của ứng viên được thể hiện trên phiếu chẩm đỉêm của từng thành viên Hội đồng được phân công chấm và trên biên bản cuộc họp phỏng vân.

 1. Nội dung phỏng vấn:

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng, ký kết hợp đồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các thông tư hướng dẫn khác có liên quan. Ngoài ra các ứng viên nộp hồ sư dự tuyển vào đơn vị nào thì phải nắm chắc chức năng nhiệm vụ của đơn vị đó.

Cụ thể như sau:

 • Đối với viên chức tuyển vào Đài truyền thanh: Chức năng, nhiệm vụ của Đài Truyền thanh huyện.
 • Đối với viên chức TTVHTDTT: Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm VHTDTT cấp huyện
 • Đối với viên chức Trạm khuyến nông: Chức năng, nhiệm vụ trạm khuyến nông huyện
 • Chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được hồ sơ của ứng viên đảm bảo theo quy định, Phòng Nội vụ hướng dẫn cho các ứng viên về nội dung ôn tập phỏng vấn.
 1. Xác định người trúng xét tuyển
 • Ứng viên thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 1 Mục II kế hoạch này và có tống điếm kiếm tra, sát hạch lớn hơn hoặc bằng 10 điểm và không có câu nào bị điếm 0 thì được Hội đồng báo cáo UBND huyện xem xét đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách. Thời hạn báo cáo chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày phỏng vấn.

Điếm kiểm tra, sát hạch bằng trung bình cộng điểm phỏng vấn về kiến thức quản lý nhà nước nói chung (Luật Viên chức…) và điểm phỏng vấn về kiến thức chuyên ngành (theo điểm 10 nêu trên).

 • Chậm nhất, sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng kiếm tra, sát hạch, UBND huyện thông báo trực tiếp bằng văn bản cho các ứng viên biết về kết quả xét tuyển.
 1. Về giải quyết vướng mắc và giám sát:
 • Trong thòi hạn 5 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được thông báo không trúng xét tuyển, ứng viên có quyền kiến nghị bằng văn bản vói UBND huyện.
 • Chậm nhất, sau 5 ngày làm việc kể từ khi hết hạn kiến nghị, nếu có đơn kiến nghị, UBND huyện phải chỉ đạo Hội đồng kiểm tra, sát hạch xem xét lại quá trình xét tuyến và tham mưu UBND huyện trả lời chính thức kết quả xét tuyến cho ứng viên biết. Nếu ứng viên không thỏa mãn thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
 • Mời 1 đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện giám sát trong quá trình xét tuyến.
 1. Lệ phí xét tuyển

Mỗi ứng viên nộp phí tuyển dụng : 260.000đ (hai trăm sáu mươi nghìn đồng) Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

 1. Địa điểm và thòi gian thu nhận hồ sơ:

Các ứng viên nộp hồ sơ dự xét tuyến tại Phòng Nội vụ UBND huyện Nga Sơn từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017.

Trên đây là Thông báo kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Nga Sơn năm 2017, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tố chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Nguồn: Thông báo số 118/TB-UBND ngày 23/6/2017