Tuyển dụng chức danh trưởng công an và chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn năm 2017

2163

THÔNG BÁO
Tuyển dụng chức danh Trưởng công an và Chỉ huy trưởng
Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn năm 2017

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn thông báo tuyến dụng chức danh Trưởng công an và Chỉ huy trường Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn năm 2017, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu cần tuyển : 11

STT UBND Xã, thị trấn Chỉ tiều Chuyền ngành tuyển dụng!
I. Trưởng Công an xã: 05 chỉ tiêu

STT UBND Xã, thị trấn Chỉ tiều Chuyền ngành tuyển dụng!
I. Trưởng Công an xã: 05 chỉ tiêu
1 UBND Xã Nga Liên 1 Trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc các chuyên ngành về cảnh sát, an ninh.
2 UBND xã Nga Thanh 1
3 UBND xã Nga Thủy 1
4 UBND xã Nga Trường 1
5 UBND xã Nga Thiện 1

II. Chí huy trưòng Ban chỉ huy quần sự xã: 06 chỉ tiêu

STT UBND Xã, thi trấn Chỉ tiêu Chuyên ngành tuyển dụng
1 UBND xã Nga Điền Trung cấp chuyên nphiêp trở lên thuộc chuyên ngành quân sự cơ sờ
2 UBND xã Nga Thành
3 UBND xã Nga Văn
4 UBND xã Nga Bạch
5 UBND xã Ba Đình
6 UBND xã Nga Mỳ

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
1. Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên
2. Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phố thông.
3. Trình độ chuyên môn:
Đối với chức danh Trưởng công an xã: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên các chuyên ngành về cảnh sát, an ninh.
Đổi với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngành quân sự cơ sở. ..’
4. Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ Trình độ A trở lên
5. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa.
6. Thuộc đối tượng nằm trong quy hoạch nguồn Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng quấn sự Ban CHQS của UBND xã
7. Ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải có:
– Khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và của Nhà nước.
8. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyến:
a) Không cư trú tại Việt Nam.
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào các cơ sở chừa bệnh hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu Thông tư sô I3/20Ỉ0/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ)
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (Mầu 2C-BNV/2008), có xác nhận của cơ quan có thấm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.
3. Bản sao giấy khai sinh
4. Bản chụp các văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp họp pháp), chứng, chỉ, và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.
6. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
– 2 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ người nhận).
Hồ sơ được lập thành 02 bộ gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ).
4. Thời hạn nhận hồ sơ và địa điếm nộp hồ sơ:
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Trong thời gian làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ 7 giờ 00 ngày 25/7/2017 đến 17 giờ 00 ngày 24/8/2017.
– Địa điểm nộp hồ sơ: tại UBND huyện Nga Sơn (Phòng Nội vụ).
– Lệ phí tuyển dụng: 260.000đ/hồ sơ (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)
(theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ).
5. Hình thức và nội dung xét tuyến:
– Hình thức tuyên dụng: Xét tuyên.
– Nội dung xét tuyển:
+ Xét kết quả học tập của người dự tuyển.
+ Phỏng vấn về kiến thức Quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyến.
6. Thòi gian và địa điếm xét tuyến:
– Địa điểm : Tại trụ sở ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn.
– Thời gian: Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy định (UBND huyện sẽ thông báo lịch cụ thể sau).
Lưu ý: Không trả lại hồ sơ cho những người không trúng tuyến.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Nga Sơn qua số máy điện thoại 02373.872.611

Nguồn: Thông báo số 141/TB-UBND ngày 15/7/2017