Xã Nga Yên với chương trình về xây dựng Nông thôn mới

1645

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Nhiệm vụ này được tiến hành đồng thời ở tất cả các xã, thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí, đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừa bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa thoát nghèo, phát triển bền vững.

Nga Yên là xã vùng màu, gần trung tâm huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có đường quốc lộ 10 chạy qua địa bàn xã, với chiều dài 2,5km, tổng diện tích tự nhiên: 383,6 ha, có 10 xóm và hình thành 3 làng cổ, Yên Ninh, Yên Khoái, Yên Lộc.

Với tư tưởng chỉ đạo: nắm bắt, phát huy thời cơ, thuận lợi, khắc phục hạn chế những khó khăn thách thức, Đảng bộ xã chủ trương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và xác định rõ việc tham gia xây dựng nông thôn mới là quyền và lợi ích của nhân dân ở từng hộ gia đình và từng người dân. Với nhận thức đó, khi tiếp thu chủ trương, kế hoạch của huyện, Đảng ủy xã đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng nông thôn mới trực tiếp Bí thư, Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban.

110401257930345407762562125909509n
Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Nga Yên

Trên cơ sở hướng dẫn của BCĐ huyện, BCĐ xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn chỉ đạo các ngành, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể xã, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và những người có uy tín, tiêu biểu để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến từng hộ gia đình. Căn cứ vào kế hoạch của BCĐ, Ủy ban nhân dân xã xây dựng các đề án quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội cho giai đoạn 2011- 2015,  định hướng đến năm 2020; lựa chọn đề xuất với Đảng ủy và Ban chỉ đạo, chọn 3 xóm làm điểm nông thôn mới, đó là xóm 4, 7, 10 hoàn thành việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các tổ chức, các ngành cụ thể hóa thành nội dung, chương trình, kế hoạch triển khai theo hệ thống của tổ chức mình.

Ban Chỉ đạo triển khai tổ chức chỉ thị sô 10- CT-TU, ngày 29/02/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đaọ, chỉ đạo của Đảng, chương trình xây dựng nông thôn mới, xât dựng chương trình hành động số 8 về “ Vận động nhân dân dồn đổi ruộng đất thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới”.

Công tác tuyên truyền, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức từ xã đến các ngành đoàn thể hội viên, quần chúng nhân dân trên hệ thống truyền thanh, hội nghị nhân dân. Đồng thời, ban chỉ đạo cũng đã vận dụng sáng tạo hướng dẫn chỉ đạo, phát huy tính năng động, phối hợp cùng tổ chức thực hiện, các tiểu ban cơ sở xóm đã biết phát huy dân chủ, sức mạnh của cộng đồng dân cư với tinh thần nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó có sự vào cuộc, hướng dẫn phong trào ở tất cả các đơn vị của xóm. Cùng với đó là các cơ chế chính sách hỗ trợ như đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi các doanh nghiệp thu hút đầu tư, đưa KHKT vào sản xuất nông nghiệp…, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn, huy động nguồn lực…

Với những nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp và nhân trong xã, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt kết quả tốt. Đến nay xã đã đạt được 15 tiêu chí quốc gia trên các lĩnh vực quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, bưu điện, dân cư, y tế, môi trường…an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, diện mạo nông thôn được đổi mới.