Xã Nga Yên đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

1690

Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở xã Nga Yên (Nga Sơn) ngày càng đi vào chiều sâu. Tính hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

568b150f_1451955471

Nhà văn hóa xóm 10, xã Nga Yên.

Để thực hiện tốt phong trào, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước các thôn, xóm trên địa bàn. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xã cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường giao lưu lành mạnh, góp phần phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, như: Phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; làm vệ sinh môi trường… gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn xã có 1.100/1.192 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 1.053 gia đình được công nhận văn hóa, đạt 88,3%; 3 làng được công nhận văn hóa cấp tỉnh, huyện; 10/10 xóm và nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; 3/3 làng xây dựng hương ước, quy ước; tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư thường xuyên được giữ vững.
Ngoài ra, ban chỉ đạo phong trào đã tham mưu cho UBND xã ban hành và xây dựng kế hoạch phát triển phong trào trong từng giai đoạn cụ thể. Hằng năm, ban chỉ đạo thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách văn hóa – xã hội, thành viên ban chỉ đạo các thôn, xóm tham gia công tác chỉ đạo, điều hành phong trào cơ sở; chỉ đạo các làng xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế… Từ đó, các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên.
Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển mạnh mẽ, mỗi người dân đã tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe. Hiện,  10 thôn, 3 làng đều có các đội bóng đá, bóng chuyền, câu lạc bộ dưỡng sinh. Các môn thể thao khác như cầu lông, bóng bàn, cờ tướng hoạt động đều đặn, đến nay số người tham gia tập luyện thể dục – thể thao thường xuyên bằng 35% dân số toàn xã.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Nga Yên, cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH là phong trào lớn, có ý nghĩa toàn dân, toàn diện sâu sắc, tác động mạnh mẽ đến đời sống của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Những kết quả đạt được từ phong trào không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, dòng tộc trong cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Hiệu quả của phong trào đã thực sự trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/van-hoa/n148350/Xa-Nga-Yen-day-manh-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa