Xã Nga Mỹ công bố đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Nga Mỹ công bố đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Nga Mỹ công bố đạt chuẩn nông thôn mới