Xã Nga Hải chú trọng thực hiện các tiêu chí văn hóa nông thôn mới

656

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Nga Hải (Nga Sơn) đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện các tiêu chí theo hướng đồng bộ, toàn diện; đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch theo từng giai đoạn để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa NTM. Riêng đối với lĩnh vực văn hóa, nhiều chương trình đã được xã xây dựng và triển khai kịp thời, hiệu quả.

Nhà văn hóa xã Nga Hải được xây dựng khang trang.

Nổi bật là chương trình đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa – thể thao (VHTT), như: Trung tâm VHTT xã; nhà văn hóa – khu thể thao làng, thôn làm cơ sở để đẩy mạnh các hoạt động VHTT, cũng như xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần xây dựng thành công xã NTM.

Để xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế VHTT trên địa bàn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện tốt công tác quy hoạch đất; vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế VHTT, gắn với xây dựng NTM. Đồng thời tăng cường vận động các doanh nghiệp và con em xa quê đóng góp nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch xây dựng NTM nói chung, các tiêu chí văn hóa nói riêng. Đặc biệt, để kích cầu dân tham gia đóng góp xây dựng xã đã hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà cho các thôn xây dựng nhà văn hóa. Nhờ đó, toàn xã đã xây dựng được trung tâm VHTT xã đạt chuẩn và 7/7 nhà văn hóa – khu thể thao thôn đạt chuẩn. Cùng với đó, các xã đã đầu tư kinh phí vận động con em xa quê hỗ trợ làm đường bê tông, đường điện quanh nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị, phương tiện cần thiết để tổ chức và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời để phát huy công năng sử dụng của các nhà văn hóa – khu thể thao xã đã chỉ đạo các thôn thành lập các CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu. Đến nay toàn xã duy trì 14 CLB văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao, 3 CLB hát chèo hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, các CLB, đội văn nghệ quần chúng tập trung khai thác, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bản sắc văn hóa địa phương như các làn điệu chèo. Hoạt động của các CLB đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa của các làng.

Cùng với việc chú trọng hoàn thiện hệ thống thiết chế VHTT xã đã quan tâm triển khai thực hiện các nội dung của tiêu chí 16 về văn hóa. Trong đó, lấy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM làm nội dung trọng tâm. Đến nay, phong trào đã đem lại nhiều kết quả và tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong xây dựng gia đình, thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa. Toàn xã có 3/3 trường học đạt chuẩn văn hóa (2 trường học đạt chuẩn quốc gia); xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II; 7/7 làng được công nhận là đơn vị văn hóa, trong đó có 1 làng được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh; 92% hộ gia đình văn hóa. Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được địa phương quan tâm, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. 100% đám cưới, đám tang không tổ chức ăn uống linh đình. Ngoài ra, công tác bảo tồn di sản cũng được địa phương chú trọng. Nhiều di tích, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được phục dựng và phát huy giá trị.

Có thể khẳng định, với việc chú trọng triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa, xã Nga Hải đã từng bước tạo dựng nên đời sống văn hóa mới và một diện mạo NTM văn hóa – văn minh – lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo và hưởng thụ văn hóa – tinh thần cho nhân dân.