[Video] Nga Sơn trên đường phát triển

1392

5644 tỷ đồng là nguồn vốn được Nga Sơn huy động để phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2010 – 2015, bằng 125% kế hoạch đề ra và cao gấp 4 lần so với nhiệm kỳ 2005 – 2010. Và còn nhiều nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội khác đang được được triển khai như dự án nhà máy nước sạch 10 triệu USD, dự án nâng cấp đường giao thông ven biển 11 triệu USD, dự án tu bổ nâng cấp đê biển giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng…