Trà Vinh: R?ng phòng h? phi lao ven bi?n ngày càng b? thu h?p do