Tiếp nhận sản phẩm thuộc đề tài độc lập cấp quốc gia

133

(Baothanhhoa.vn) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tiếp nhận sản phẩm thuộc đề tài độc lập cấp quốc gia, mã số ĐTĐL.CN-34/17.

Theo đó, đồng ý tiếp nhận sản phẩm thuộc đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp tổng hợp để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”, mã số: ĐTĐL.CN-34/17 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì thực hiện, gồm 8 sản phẩm tại Phụ lục kèm keo.

Cụ thể, danh sách 8 sản phẩm gồm: Báo cáo đánh giá thực trạng và phân tích nguyên nhân gây suy giảm rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa; Bộ cơ sở dữ liệu (số liệu và bản đồ số, bản đồ giấy) về hiện trạng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa (diện tích, loài cây, sinh trưởng, phẩn bổ) tích nguyên nhân gây suy giảm rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa; Bản hướng dẫn kỹ thuật nâng cao chất lượng rừng ngập mặn hiện có; bản hướng dẫn kỹ thuật nâng cao chất lượng rừng chắn gió, chắn cát ven biển; bản hướng dẫn kỹ thuật trồng mới rừng ngập mặn ven biển; bản hướng dẫn kỹ thuật trồng mới rừng chắn gió, chắn cát ven biển; Các giải pháp phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa (quy hoạch, đầu tư, tổ chức quản lý, kỹ thuật, cơ chế chính sách); Mô hình trồng mới rừng ngập mặn tại huyện Hoằng Hóa (trồng cây bần chua và cây bần không cánh), với quy mô 5 ha tại xã Hoằng Phụ; Mô hình nâng cao chất lượng rừng ngập mặn tại huyện Nga Sơn (trồng cây bần không cánh và cây mắm biển), với quy mô 10 ha tại xã Nga Thủy; Mô hình nâng cao chất lượng rừng chắn gió, chắn cát bay ven biển tại Thành phố Sầm Sơn (trồng cây phi lao và cây keo lá tràm), với quy mô 4 ha tại phường Quảng Cư; Mô hình nâng cao chất lượng rừng chắn gió, chắn cát bay ven biển tại thị xã Nghi Sơn (trồng cây phi lao và cây keo lá tràm) với quy mô 6 ha tại phường Hải Ninh; mô hình trồng mới rừng chắn gió, chắn cát bay ven biển tại thị xã Nghi Sơn (trồng cây phi lao, cây keo lá tràm và cây xoan chịu hạn), với quy mô 5 ha tại phường Hải Ninh.

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện: Hoằng Hóa, Nga Sơn; UBND thị xã Nghi Sơn; UBND thành phố Sầm Sơn; Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tiếp nhận các sản phẩm của Đề tài nêu trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời tổ chức ứng dụng kết quả của Đề tài trong việc phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa; định kỳ vào tháng 11 hằng năm báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ kết quả triển khai thực hiện, để tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai ứng dụng các sản phẩm đề tài của các đơn vị nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tiep-nhan-san-pham-thuoc-de-tai-doc-lap-cap-quoc-gia/162788.htm