Thẩm định 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho huyện Nga Sơn

1551

Ngày 26-9, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 cho 3 xã của huyện Nga Sơn, gồm: Nga Thái, Nga Hải và Nga Trường.

Hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho 3 xã huyện Nga Sơn.
Từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, 3 xã Nga Thái, Nga Hải và Nga Trường đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: tuyên truyền sâu rộng về nội dung, lợi ích xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ và nhân dân; tập trung phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, bảo đảm các tiêu chí.

Đến nay, cả 3 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 29,7 đến 30,8 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp, xã Nga Thái 1,78%, Nga Hải 2,72%, Nga Trường 2,22%. Các xã đều đã xây dựng và phát triển được nhiều mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trong phát triển nông nghiệp; phát triển ngành nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương. Đáng chú ý, cả 3 xã đều không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Trong quá trình thẩm định, căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra, lấy ý kiến đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 của huyện Nga Sơn đối với 3 xã, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và kết quả khảo sát, kiểm tra thực tế, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh thống nhất cả 3 xã đều đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.