Phát huy nội lực – giải pháp cơ bản xây dựng nông thôn mới ở Nga Sơn

1149

Bằng việc phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đầu tư xây dựng nông thôn mới được huyện Nga Sơn xem là giải pháp cơ bản, lâu dài để thực hiện mục tiêu đưa huyện hoàn thành NTM trước năm 2020

Huyện Nga Sơn đã chọn các nhiệm vụ ưu tiên và hướng đi phù hợp, chủ động xây dựng các cơ chế hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, như: hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi công nghiệp; xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng, đầu tư mua máy cấy lúa, máy gặt đập liên hợp, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa… Các chính sách hợp lý, kịp thời đã kích thích phát triển sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Đời sống kinh tế người dân phát triển đã tác động trở lại cho quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong  gần 6 năm qua, toàn huyện đã huy động được  trên 3.600 tỷ đồng để xây dựng NTM. Đáng chú ý, là Nga Sơn luôn rà soát các khoản thu, tránh tình trạng huy động quá sức dân. Từ nguồn vốn huy động được, huyện đã đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới gần 65 km đường trục xã, 366 km đường liên thôn; bê tông hóa và cứng hóa hơn 100 km đường giao thông nội đồng;  xây mới 286 phòng học các cấp, 10 trạm y tế, 10 công sở, 10 nhà văn hóa xã và 104 nhà văn hóa thôn…

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Nga Sơn đã có bước đi bứt phá trong xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm hiện tại, huyện Nga Sơn đã có 7 xã được công nhận xã NTM, 2 xã đang chờ thẩm định để công nhận đạt chuẩn, bình quân toàn huyện đạt 14,27 tiêu chí/xã.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/van-hoa-xa-hoi/phat-huy-noi-luc-giai-phap-co-ban-xay-dung-nong-thon-moi-o-nga-son.html