Nhân dân huyện Nga Sơn hiến 770 ha đất cho xây dựng nông thôn mới

824

Tính đến đầu năm 2019, nhân dân trên địa bàn huyện Nga Sơn đã hiến được 770 ha đất cho xây dựng các công trình theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình nhất là nhân dân 2 xã: Nga An và Nga Yên, chỉ tính riêng năm 2018 đã hiến 1 ha đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa và các công trình công cộng.

Nhân dân hiến đất mở rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn Lợi Nhân 1, xã Nga Nhân.

Được biết, thời điểm năm 2016, huyện Nga Sơn mới đạt bình quân 15 tiêu chí/xã nhưng đến nay đã đạt 18,35 tiêu chí/xã. Hiện tại, toàn huyện Nga Sơn đã có 16/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện đang nỗ lực hoàn thành những tiêu chí còn lại, phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn, đưa Nga Sơn thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Năm 2019, huyện đang huy động nguồn lực để hoàn thành nhiều công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/nhan-dan-huyen-nga-son-hien-770-ha-dat-cho-xay-dung-nong-thon-moi/96919.htm