1449845223-005

Phụ nữ xã Nga Thanh tham gia hoạt động lao động sản xuất

1449845223-004
1449845223-006