Nga Thái xây dựng phương án sản xuất vụ mùa 2022

276

Vụ Thu Mùa năm 2022 xã Nga Thái có kế hoạch gieo trồng 402.7 hacây trồng các loại, trong đó diện tích Cây lúa: 285,2 ha, Cây cói75 ha, Cây rau các loại 42.5 ha.

Để hoàn thành mục tiêu sản xuất vụ mùa năm 2022, xã Nga Thái đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; tích tụ, tập trung đất đai, để phát triển sản xuất quy mô lớn theo hướng công nghệ cao, đồng thời thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xã chỉ đạo rà soát chặt chẽ tình hình nông dân trả ruộng, gò vườn để có kế hoạch giao đất sản xuất sớm cho các hộ có nhu cầu thuê thầu, nhận chuyển nhượng đất, kiên quyết không để diện tích bỏ hoang. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, cói kém hiệu quả sang cây rau màu, trồng hoa, nuôi trồng thủy sản, hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, (từng bước phát động nhân dân thực hiện mô hình nhà lưới cho các loại rau, dưa trái vụ). Đồi với các loại cây trồng cần bố trí thời vụ chủ động, linh hoạt tùy theo quỹ đất để làm mạ dược, mạ trên nền đất cứng, thu hoạch lúa mùa đến đâu giải phóng đất ngay đến đó, không để mạ chờ đất với phương châm gieo trồng “càng sớm càng tốt” nhằm tránh rủi ro sâu bệnh hại cuối vụ và thiên tai.

Đối với cây lúa, cơ cấu 60% diện tích lúa lai, 40% diện tích lúa thuần; trong đó, chọn 3-4 giống lúa trong bộ giống để hướng dẫn, tuyên truyền cho nông dân thực hiện; mỗi cánh đồng cơ cấu 1-2 giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương; khuyến khích nông dân sử dụng các giống thuần có chất lượng cao. Đối với giống lúa thuần, sử dụng các giống như: Bắc thơm số 7, BC15, TH 998, Nếp các loại. Đối với giống lúa lai, sử dụng các giống như: Quốc tế 1, VT404, Thái xuyên 111. Đối với cây ngô, bố trí trên đất vườn, gò bãi, chân đất khó khăn về nguồn nước bằng các giống ngô lai có tiềm năng năng suất như: P4311, PAC999, NK 7328 và các giống ngô nếp, ngô ngọt.  Căn cứ nhu cầu của thị trường bố trí trồng rải vụ Cây rau các loại và cây trồng khác để đảm bảo cung cấp nguồn rau giáp vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế; khuyến khích phát triển sản xuất mô hình nhà màng nhà lưới và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn. Tập trung chỉ đạo cải tạo diện cói hoang hóa, cói kém hiệu quả để mở rộng diện tích, kiên quyết không để tình trạng cói tái hoang. Trong quá trình thâm canh cói cần chú ý sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân bón chậm tan… nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cói; kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ, xử lý nhất là đối với sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng và bọ cánh cứng hại cói.Thực hiện cơ giới hóa đồng bộ để tăng năng suất lao động, giảm áp lực sức lao động cho nông dân.

Với những mục tiêu và giải pháp đã đề ra, xã Nga Thái phấn đấu chỉ đạo các thôn làm tốt công tác tuyên tuyền vận động nhân dân chuẩn bị đầy đủ các laoị vật tư, phương tiện để gieo trồng đúng lịch khung thời vụ sản xuất vụ thu vụ mùa năm 2022 theo đúng kế hoạch mà UBND xã đã đề ra.