Nga Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

1350

Thi đua phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu được huyện Nga Sơn lựa chọn trong những năm qua. Bằng việc ban hành nhiều cơ chế chính sách thông thoáng, phù hợp, huyện đã động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh xuất hiện và khẳng định sự đúng đắn trong hướng đi của huyện.

Mời quý vị và các bạn xem video sau :

https://www.youtube.com/watch?v=qqUzo8x38Go&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=WAjPbo54e6o