Nga Sơn chuyển biến sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

106

Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết (NQ) đại hội đảng các cấp, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Nga Sơn đã nỗ lực triển khai, đổi mới phương thức chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH).

Cảnh quan môi trường thôn Trung Tiến, xã Nga Hải (Nga Sơn) được đầu tư xây dựng khang trang, đạt tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào 3 chương trình trọng tâm là: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đề ra 3 khâu đột phá là: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất.

Để đưa nhanh NQ của Đảng vào cuộc sống, trong lãnh đạo, huyện Nga Sơn đã đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Huyện chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương sâu sát, hướng về cơ sở. Điểm mới trong cách làm ở Nga Sơn là ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung xây dựng, ban hành các kế hoạch, đề án để cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, đưa nhanh NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và các NQ của Trung ương, của tỉnh vào cuộc sống.

Nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, huyện đã ban hành, tổ chức thực hiện tốt NQ về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế vùng biển, vùng chiêm. Cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn; đầu tư nâng cấp các công trình giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất. Tích tụ đất để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, trồng cói kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, nuôi trồng thủy sản, trang trại tổng hợp. Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn, khoai tây, dưa hấu, dưa Kim Hoàng hậu, dưa lưới và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đạt tiêu chuẩn VietGAP…

Không chỉ đổi mới trong chỉ đạo phát triển kinh tế, để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, địa phương đã có cách làm sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án số 08 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, hằng năm Huyện ủy giao từ 1 – 3 nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các cơ quan, bí thư đảng ủy các xã, thị trấn để thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đánh giá kết quả thực hiện NQ theo từng năm để kịp thời phát hiện, chỉ đạo những vấn đề phát sinh.

Theo đồng chí Lê Ngọc Hợp, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn, cái được lớn nhất sau hơn 2 năm thực hiện NQ là nhờ có sự đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy. Huyện ủy đã lãnh đạo và thực hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác xây dựng Đảng. 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 3.837 tỷ đồng, tăng 13,2% cùng kỳ (CK), trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 0,9%; công nghiệp – xây dựng tăng 18,4%; dịch vụ tăng 14,9%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.125,7 tỷ đồng, bằng 113,1% CK. Giá trị xuất khẩu ước đạt 43.820 nghìn USD, bằng 112,5% CK. Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, đáng chú ý là lãnh đạo, chỉ đạo tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng 57 ha cánh đồng mẫu lớn, 4,5 ha diện tích nhà lưới, nhà kính để sản xuất rau củ quả, nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao. Các tiêu chí NTM, NTM nâng cao từng bước được nâng cao chất lượng. Hiện bình quân toàn huyện ước đạt 8,43/15 tiêu chí NTM nâng cao/xã và đạt 5,57/13 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu/xã. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng gắn với việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Để hoàn thành các chỉ tiêu NQ đã đề ra, trong thời gian tới, huyện Nga Sơn tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, bám sát các quy hoạch của tỉnh để cập nhật, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch vùng huyện Nga Sơn để khai thác tối đa các nguồn lực của tỉnh, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển ổn định vùng cói thâm canh gắn với phát triển thương hiệu cói Nga Sơn; tập trung củng cố vững chắc các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực có tiềm năng. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử. Tăng cường bảo đảm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Tất cả để thực hiện thành công khát vọng xây dựng Nga Sơn trở thành huyện khá của tỉnh trong năm 2025.

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/nga-son-chuyen-bien-sau-hon-2-nam-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-cac-cap/169074.htm