MTTQ huyện Nga Sơn phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

925

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn đã lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện để triển khai thực hiện.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đường giao thông liên thôn, xã Nga Mỹ được bê tông hóa.

Đối với cấp huyện, các nội dung giám sát đều tập trung vào những lĩnh vực nhân dân quan tâm, như: Việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở các trang trại chăn nuôi công nghiệp; thực hiện chính sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; quy trình vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới; các biện pháp bảo vệ môi trường ở khu dân cư và giám sát về cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị… Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thành lập các đoàn và giám sát tại 35 lượt xã, thị trấn, 145 lượt thôn, xóm; giám sát thực tế tại 6 trang trại chăn nuôi công nghiệp, 55 công trình xây dựng bằng nguồn đóng góp của nhân dân, 134 hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo, 119 đối tượng hưởng chế độ, chính sách bảo trợ xã hội và phát phiếu khảo sát đến 3.575 hộ dân… Sau giám sát, Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn đã chỉ ra 82 nội dung còn tồn tại, hạn chế yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần phải khắc phục, sửa chữa. Đối với cấp xã, tất cả 27 xã, thị trấn đều tổ chức các cuộc giám sát theo đoàn, tập trung vào nhiều nội dung, như: Việc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; thu, chi quỹ làng văn hóa; quản lý quy hoạch và quản lý hệ thống kênh mương; thu các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh; quy trình đóng góp xây dựng nông thôn mới… Qua giám sát cũng đã chỉ ra hàng loạt vấn đề còn hạn chế cần sớm được khắc phục. Cùng với đó, ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng cũng đã tổ chức giám sát, chú trọng vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giám sát các công trình xây dựng ở địa phương; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp… Nhờ làm tốt công tác giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm, tiêu cực ở cơ sở, nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết, tháo gỡ, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đó, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới, hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi; tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể phát động, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Cùng với hoạt động giám sát, MTTQ các cấp còn tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; các dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức nhiều hội nghị phản biện vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo Nghị quyết 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”; dự thảo Nghị quyết 05 về “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”… Qua đó, đã nêu rõ 75 ý kiến phản biện, kiến nghị bổ sung, điều chỉnh một số mục tiêu, chương trình và các giải pháp trong dự thảo các văn bản. Các xã, thị trấn cũng tổ chức được 49 hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và dự thảo nghị quyết chuyên đề theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị… Đa số các nội dung phản biện được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân.

Thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết những vướng mắc, kiến nghị chính đáng của người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong thực hiện chủ trương, định hướng phát triển của huyện. Đồng thời giúp cho cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở để điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với thực tiễn.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n173200/MTTQ-huyen-Nga-Son-phat-huy-vai-tro-giam-sat-va-phan-bien-xa-hoi