Làng dệt chiếu Bàn Thạch – Quảng Nam bắt nguồn từ Nga Sơn

2396

Bàn Thạch là nơi hợp lưu của hai con sông Ly Ly và Thu Bồn, mảnh đất này hôị tụ đủ yếu tố để phát triển nghề dệt chiếu. Nghề chiếu có nguồn gốc từ Nga Sơn -Thanh Hóa, du nhập vào Quảng Nam đầu thế kỉ 14, phát triển mạnh vào thế kỉ 20 khi mà chợ Bàn Thạch là nơi trung chuyển hàng hóa lớn.

Nguồn: http://www.btv.org.vn/vi/c34557i60054/Du-ky-mien-Trung-(Lang-det-chieu-Ban-Thach).html