Khai thác tiềm năng lợi thế, huyện Nga Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững

2130

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành cấp tỉnh; đồng thời, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 – 2015; những năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng – an ninh. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Huyện Nga Sơn

Nhiệm kỳ qua, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội. Về kinh tế, Đảng bộ đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn 6 xã vùng cói, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, phát triển công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp… Cơ cấu cây trồng, mùa vụ chuyển dịch theo hướng tích cực; cây lúa thực hiện chuyển dịch theo hướng “xuân muộn -mùa sớm”. Đồng thời, xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng hiệu quả cao ở 12 xã với tổng diện tích 3.000 ha. Huyện ban hành cơ chế hỗ trợ giống lúa; mua máy cấy, máy gặt đập liên hợp… Ngoài ra, huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển và hiện đã hình thành vùng chuyên canh trồng rau an toàn với quy mô 12 ha tại 2 xã Nga Yên và Nga Thành. Dấu ấn trong nhiệm kỳ qua là việc huyện đã đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, hiện trên địa bàn có 312 máy làm đất, 55 máy cấy, 13 máy gặt đập liên hợp đã góp phần nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn 6 xã vùng cói, giảm diện tích cây cói kém hiệu quả từ 1.600 ha (năm 2010) xuống còn 1.040 ha hiện nay; chuyển đổi 196,34 ha cói sang trồng lúa và 84,07 ha cói sang phát triển trang trại, nuôi trồng thủy sản bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khá.
 Huyện tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại và 5 năm qua, tổng vốn đầu tư đạt 60 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 23 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện có 912 trang trại, tăng 616 trang trại so với năm 2010. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp từ 27,8% năm 2010 lên 37,1% vào năm 2014. Giá trị sản xuất năm 2014 đạt bình quân 93,4 triệu đồng/ha, trong đó có 2.500 ha đạt giá trị 120 triệu đồng/năm trở lên.
Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp phát triển đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Hiện trên địa bàn huyện đã có 2 nhà máy may xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 7.000 lao động. Sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn và một số vùng lân cận. Các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân tiếp tục có bước phát triển nhanh. Hoạt động dịch vụ, thương mại xuống đến tận thôn, xóm, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Kinh tế hộ, kinh tế trang trại có bước phát triển bền vững; đến nay, có 1.700 hộ có thu nhập 100 triệu đồng/năm trở lên, chiếm  9,2% số hộ nông nghiệp. Hiện trên địa bàn huyện có 142 doanh nghiệp tư nhân, 4 doanh nghiệp Nhà nước, 2 doanh nghiệp FDI, 34 HTX. Trong 5 năm qua, việc khai thác nguồn thu, huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đạt kết quả khá. Như: dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng ven biển (vốn ODA) hơn 11 triệu USD. Đầu tư xây dựng gần 100 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 25 công trình thủy lợi; xây dựng đường giao thông nội đồng, khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt và nước mặn xâm thực… Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, công sở được đầu tư xây dựng kiên cố. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trong những năm qua đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành ban hành nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện; hỗ trợ vốn và tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Huyện ủy đã ban hành chỉ thị 29-CT/HU, Kế hoạch 72-KH/HU để tập trung lãnh đạo các xã xây dựng NTM. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, xác định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Do đó, đã huy động được mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng… Đến năm 2014, huyện Nga Sơn có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí xây dựng NTM bình quân toàn huyện đạt 13,27 tiêu chí (tăng 9,97 tiêu chí so với năm 2010), phấn đấu cuối năm 2015 có thêm 2 xã hoàn thành xây dựng NTM.
Đi đôi với phát triển kinh tế, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt được những thành tựu quan trọng. Năm 2012, Nga Sơn là một trong năm huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; chất lượng phổ cập tiểu học, THCS được củng cố vững chắc. Hằng năm, đều có học sinh giỏi trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; số học sinh thi đậu đại học hằng năm luôn duy trì ở mức 50% – 60% số học sinh tốt nghiệp THPT… Các cơ sở y tế được quan tâm đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng tham gia; một số lễ hội truyền thống được khôi phục và duy trì, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của các đoàn thể được đẩy mạnh. Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và xây dựng hệ thống tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở. Hàng quý, ban thường vụ huyện ủy phân công cán bộ lãnh đạo dự sinh hoạt với chi bộ các thôn, xóm. Các đồng chí cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ nơi được phân công phụ trách và chi bộ nơi cư trú. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy và các chi bộ được nâng lên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì nền nếp, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, hạn chế sai phạm. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn kết chặt chẽ với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác cán bộ, chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm đẩy mạnh. Bộ máy chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và tăng cường. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị – xã hội, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều thành tích, kết quả khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 – 2015 đạt 13,1%, cao hơn 3,6% so với giai đoạn 2006 – 2010; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 19 triệu đồng, ước năm 2015 là 21,5 triệu đồng/người; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; quốc phòng – an ninh bảo đảm.
Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Nga Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, khai thác tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu xây dựng huyện Nga Sơn trở thành huyện NTM vào năm 2020. Thực hiện có hiệu quả chương trình nâng cao sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bền vững. Huyện chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, khai thác có hiệu quả vùng biển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển bền vững. Chỉ đạo quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trên cơ sở dựa vào sức dân là chính. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu  – thủ công nghiệp và dịch vụ; trong đó, chú trọng vào sản xuất các sản phẩm tiểu – thủ công nghiệp từ nguyên liệu cói; sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất đồ mộc dân dụng, chế biến nông sản…; mở rộng sản xuất hàng tiểu thủ công mỹ nghệ gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.