Huyện Nga Sơn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

1066

Với xuất phát điểm không cao, nhưng trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Nga Sơn đã có những cách làm, bước đi phù hợp, mang lại hiệu quả rõ nét. Đáng chú ý, Nga Sơn luôn quan tâm ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nhằm kích cầu các địa phương cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra.

Xã Nga Trường đã xây dựng được 2 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà lưới và hơn 100 ha diện tích liên kết hàng hóa

Từ 500 triệu đồng chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới của huyện Nga Sơn, 3 năm qua, xã Nga Trường đã xây dựng được 2 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà lưới và hơn 100 ha diện tích liên kết hàng hóa, cho giá trị thu nhập bình quân 250- 300 triệu đồng/ ha/ năm. Thông qua các mô hình này, tư duy sản xuất hàng hóa của người dân địa phương đã được hình thành, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 36 triệu đồng.

Cùng với các chính sách hỗ trợ sản xuất, huyện Nga Sơn đã triển khai cơ chế hỗ trợ các địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: hỗ trợ 3,5 tỷ đồng/công trình công sở, nhà văn hóa xã; 500 triệu đồng/km đường giao thông nội đồng, 300 triệu đồng/km kênh mương nội đồng… Nhờ vậy, đã kích cầu các xã tập trung huy động các nguồn lực khác hoàn thành các công trình đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng năm, huyện Nga Sơn đều chủ động xây dựng các cơ chế hỗ trợ các xã nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình. Trong đó, huyện đã ưu tiên trích nguồn thu ngân sách huyện, phân bổ hợp lý cho từng xã dựa trên điều kiện, khả năng thực tế. Đồng thời, kết hợp lồng ghép với các chương trình, dự án, dành nguồn kinh phí một số công trình do huyện làm chủ đầu tư để hỗ trợ cho các xã thực hiện.Trong điều kiện các xã về sau khó khăn hơn, huyện đã có cơ chế đặc thù, hỗ trợ thêm mỗi xã một công trình nông thôn mới. 

Nhờ thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời, huyện Nga Sơn đã tạo điều kiện cho các xã nỗ lực đầu tư hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng, kích thích phát triển sản xuất,  nâng cao giá trị thu nhập, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, huyện đã có 20/26  xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 18,3 tiêu chí/xã, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thành công huyện nông thôn mới năm 2020.

Nguồn: http://www.truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/201904/huyen-nga-son-trien-khai-nhieu-chinh-sach-ho-tro-xay-dung-nong-thon-moi-8196533/