Huyện Nga Sơn – Thanh Hoá: Thành tựu và định hướng mục tiêu năm 2019

1541

 Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện.

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách một số khó khăn như ảnh hưởng thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn vốn đầu tư công giảm, giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp cao, một bộ phận nhân dân không thiết tha với đồng ruộng… Song với sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội huyện Nga Sơn có những chuyển biến tích cực.

Chủ tịch Chủ tịch UBND huyện Trần Ngọc Quyết cho biết: Năm 2018 đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần NQ 08 cuả BCH đảng bộ huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện và đạt kết quả toàn diện.

Ông Trần Ngọc Quyết – Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn

Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng/ nguời/ năm, tăng 5,6 triệu đồng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt trên 1.234,5 tỷ đồng, tổng diện tích gieo trồng 15.567 ha, bằng 98,6%CK, năng suất lúa bình quân đạt 60,6 tạ/ha; năng suất cói 75,6 tạ/ha. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.750 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện ước thực hiện 342.428 triệu đồng đạt 129,1% dự toán tỉnh giao, đạt 122,3% dự toán huyện giao và bằng 105,6% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách huyện thực hiện 734.063 triệu đồng bằng 126,3% so cùng kỳ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đến nay bình quân toàn huyện đạt 17,69 tiêu chí; có 15 xã và 114/163 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đã hoàn thành các tiêu chí và hoàn tất hồ sơ trình các ngành thẩm định về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng giáo dục đại trà được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn từng bước được phát triển, số giáo viên, học sinh giỏi các cấp tăng; chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, các cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp đã triển khai có hiệu quả công tác quốc phòng an ninh năm 2018, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện tốt công tác giao quân năm 2018 và tuyển quân năm 2019 theo quy định, đảm bảo chỉ tiêu quân số cả về chất lượng và số lượng. Tổ chức làm tốt công tác huấn luyện dự bị động viên 70 đồng chí, huấn luyện dân quân tự vệ đạt 355/355 đồng chí, dân quân cơ động 851 đồng chí, 627 đồng chí dân quân tại chỗ, 213 đồng chí lực lượng tự vệ.

Hoạt động của HĐND huyện năm 2018 có nhiều đổi mới, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, quy chế và các nghị quyết, chương trình đã được thông qua, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, Thường trực HĐND thực hiện 9 cuộc giám sát chuyên đề, các ban HĐND huyện đã xây dựng và tổ chức 14 cuộc giám sát bám sát các chương trình, kế hoạch, đúng trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo và các vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm, tạo niềm tin đối với cử tri góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng trong toàn huyện. Thường trực HĐND huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND huyện. Hoạt động kỳ họp có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND huyện để quyết định các vấn đề quan trọng của huyện. Việc tiếp xúc cử tri và trả lời kiến nghị của cử tri được đổi mới cả về phương pháp, hình thức cũng như nội dung, được sự đồng tình ủng hộ của cử tri trong toàn huyện. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và đi vào nề nếp.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận 29 văn bản báo cáo, kế hoạch, thông báo, công văn và 20 tờ trình của HĐND, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các cơ quan tư pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh năm 2018.

Đồng chí Vũ Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn, cho biết: Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, trong thời gian tới, HĐND huyện thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; cải tiến tổ chức kỳ họp HĐND, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp; nâng cao chất lượng các kỳ họp, dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; bảo đảm cho HĐND quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đúng quy định, đúng thẩm quyền; đổi mới hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; cải tiến hoạt động tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân; cải tiến phương thức hoạt động của thường trực, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND và nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan và tăng cường các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND.

Với những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, huyện đã xác định 18 chỉ tiêu, mục tiêu phát triển trong năm 2019, trong đó các cấp, các ngành và nhân dân cần tập trung cho một số mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 13,5% trở lên; thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 60 triệu USD trở lên, thành lập mới 60 doanh nghiệp trở lên; tổng sản lượng lương thực 58.000 tấn, sản lượng cói khô 12.000 tấn; thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã an toàn vệ sinh thực phẩm và 2 xã đạt “xã nông thôn mới nâng cao”; 95% dân số trở lên được dùng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%/năm so với cùng kỳ, 85% nhân dân trở lên tham gia bảo hiểm y tế…

Nguồn: https://congly.vn/xa-hoi/doi-song/huyen-nga-son-thanh-hoa-thanh-tuu-va-dinh-huong-muc-tieu-nam-2019-283072.html