Huyện Nga Sơn tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai

1027

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai chính là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đời sống nhân dân. Chính vì thế, những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai luôn được huyện Nga Sơn chú trọng.

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông đoạn qua xã Nga Thạch.

Hàng năm UBND huyện ban hành kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là Luật Đất đai năm 2013, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân trong việc quản lý và sử dụng đất đai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện các chính sách về đất đai, nhằm khuyến khích đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, tham mưu giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai.

Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Đến nay, trên địa bàn huyện Nga Sơn đã cơ bản đo đạc, lập bản đồ địa chính đất ở cho tất cả các xã. Tuy nhiên, số liệu đo đạc hiện nay so với thực tế không còn phù hợp, có nhiều đơn vị sử dụng số liệu đo đạc từ năm 1997-2002. Trong quá trình thực hiện các dự án, các biến động chưa được chỉnh lý kịp thời…

Thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nga Sơn về dồn đổi ruộng đất, toàn huyện đã thực hiện việc dồn điền, đổi thửa xong diện tích đất nông nghiệp. Trong năm 2019, huyện đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai cho các đơn vị thu thập số liệu phục vụ cho công tác kiểm kê định kỳ 5 năm. Đơn vị tư vấn phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện công tác khoanh vẽ, cập nhập số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc hoàn số liệu đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 31-3-2016 của UBND huyện Nga Sơn.

Công tác cấp GCNQSDĐ luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Trong năm 2019, UBND huyện Nga Sơn đã cấp gần 5.000 GCNQSDĐ, trong đó có gần 1.500 giấy cấp mới, 214 giấy cấp tồn đọng, 1.528 giấy nhận chuyển nhượng, 331 giấy cấp đổi, 40 giấy cấp do hợp thửa… Quý I năm 2020, UBND huyện Nga Sơn đã cấp 1.589 GCNQSDĐ với tổng diện tích hơn 390.909,2 m2 đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được huyện Nga Sơn chú trọng, thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, nhất là đất ở nhân dân để thực hiện đấu giá đất, xây dựng các công trình theo tiêu chí nông thôn mới (NTM). Các xã trên địa bàn đã hoàn thiện việc lập, duyệt quy hoạch sử dụng đất xã NTM; thị trấn Nga Sơn đã quy hoạch mở rộng không gian đô thị giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND huyện luôn thực hiện tốt công tác công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng, thông tin thường xuyên các cơ chế, chính sách để người dân trên địa bàn biết và thực hiện. Các phòng chức năng của huyện được giao nhiệm vụ tập trung công tác đấu giá QSDĐ đối với các dự án đã được phê duyệt, tham mưu cấp GCNQSDĐ ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân để tạo nguồn thu cho ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng NTM. Trong năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Nga Sơn đã có 1.678 lô đất với tổng diện tích 204.916m2 tại các dự án đất ở khu dân cư được UBND huyện phê duyệt kết quả trúng đấu giá với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 500 tỷ đồng.

Ông Mai Văn Phổ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nga Sơn, cho biết: Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, việc sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đối với các nhiệm vụ chuyên môn được giao, phòng tài nguyên và môi trường đã phân công cán bộ tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những tồn tại, vướng mắc và khó khăn của các xã để tập trung tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ phòng và cán bộ địa chính tại các xã, thị trấn, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, không để phát sinh mới các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá QSDĐ, cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/moi-truong/huyen-nga-son-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-su-dung-dat-dai/118817.htm