Huyện Nga Sơn quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

1123

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị của nhân dân có vai trò quan trọng, những năm qua, huyện Nga Sơn luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế – xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Cán bộ xã Nga Thạch (Nga Sơn) giải quyết các kiến nghị của nhân dân.
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cán bộ; xem xét, giải quyết KNTC phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường trực huyện ủy thường xuyên nghe các cơ quan chức năng báo cáo về kết quả giải quyết đơn, thư KNTC, các kiến nghị, phản ánh của nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, in ấn và phát hành tài liệu, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, thông qua trang thông tin điện tử… Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Định kỳ 2 lần/tháng, các đồng chí lãnh đạo thường trực UBND huyện trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, ban tiếp công dân huyện họp, bàn bạc phương án, phân loại đơn, thư chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo thanh tra huyện tiến hành kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tiếp công dân, giải quyết KNTC. Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Nga Sơn tiếp công dân 162 lượt với 182 người; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, thư KNTC 132 đơn, trong đó UBND huyện tiếp nhận 24 lượt đơn, các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ngành tiếp nhận 108 lượt đơn. Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ, chính sách xã hội; chế độ thanh niên xung phong; chế độ hỗ trợ tiền điện sáng cho người nghèo… Sau khi tiếp nhận đơn, thư của công dân, UBND huyện và các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ngành đã tập trung giải quyết dứt điểm 130/132 đơn, thư KNTC.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, phó chánh thanh tra huyện, cho biết: Qua việc thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về KNTC, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết KNTC trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp công dân của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri và giữa chính quyền với nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. Đặc biệt, những vụ việc KNTC có tính chất phức tạp được giải quyết dứt điểm.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n174073/Huyen-Nga-Son-quan-tam-tiep-cong-dan,-giai-quyet-don,-thu-khieu-nai,-to-cao