Huyện Nga Sơn phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020

684

Nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đang tích cực xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng về phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn huyện NTM.

     Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền huyện Nga Sơn cùng sự tham gia tích cực của người dân, 9 tháng đầu năm 2018, huyện Nga Sơn có 5 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM. Đến nay, huyện đã có 15/26 xã đạt chuẩn NTM, năm 2019 sẽ có thêm 6 xã còn lại hoàn thành NTM, đồng thời phấn đấu đến năm 2020 huyện Nga Sơn đạt chuẩn huyện NTM.

Bộ mặt nông thôn Nga Sơn đang từng ngày đổi thay

Để hoàn thành được mục tiêu đó, huyện Nga Sơn đã thành lập các Đoàn kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện xây dựng NTM của 5 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM; Kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc và có biện pháp tháo gỡ để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các xã đăng ký “thôn, xóm đạt chuẩn NTM” trong năm 2018; Rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM cho các thôn hoàn thành xây dựng NTM. Đồng thời, chỉ đạo các xã trong năm 2018 được hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định; Đôn đốc các xã được giao vốn phát triển sản xuất từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thực hiện các mô hình đảm bảo hiệu quả và chỉ đạo các xã được hỗ trợ xi măng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích…

     Theo báo cáo kết quả sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 thực hiện chương trình NTM tại huyện Nga Sơn, tổng số vốn huy động xây dựng NTM đạt hơn 523 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh trực tiếp cho xây dựng NTM hơn 41 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã, vốn tín dụng gần 200 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp đầu tư hơn 25 tỷ đồng, còn lại là vốn nhân dân đóng góp hơn 259 tỷ đồng (trong đó, đóng góp xây dựng công trình phúc lợi là 6,3 tỷ đồng), vốn con em xa quê là 780 triệu đồng, nhân dân hiến 7.893 m2 đất xây dựng công trình phúc lợi (điển hình như xã Nga Yên, Nga An).

     Cùng với chính sách hỗ trợ, các chương trình lồng ghép, tín dụng và doanh nghiệp, nguồn huy động từ nội lực ngân sách xã và đặc biệt là nguồn đóng góp từ nhân dân và con em quê hương ủng hộ toàn huyện 9 tháng đầu năm 2018 hoàn thiện và khởi công xây dựng mới 9 trạm y tế; 4 nhà văn hóa xã; nâng cấp 7,83 km đường trục xã; 39,5 km đường liên thôn, đường ngõ xóm; 42,6 km đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa, sửa chữa 7,71 km kênh mương nội đồng; xây mới, sửa chữa 1 trường THCS, 2 trường tiểu học, 5 trường mầm non, với tổng số 57 phòng học; 7 nhà văn hóa và khu thể thao thôn; 570 nhà ở dân cư, 475 công trình nhà vệ sinh, 268 công trình nước sinh hoạt, 527 hộ chỉnh trang cổng, tường rào…

Nguồn: http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=Huy%E1%BB%87n-Nga-S%C6%A1n-ph%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BA%A5u-%C4%91%E1%BA%A1t-chu%E1%BA%A9n-huy%E1%BB%87n-n%C3%B4ng-th%C3%B4n-m%E1%BB%9Bi-v%C3%A0o-n%C4%83m-2020-49598