Huyện Nga Sơn phấn đấu có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

1140

Huyện Nga Sơn hiện có 20/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân số tiêu chí toàn huyện đạt 18,35 tiêu chí/xã

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới tại xã Nga Thành.

Huyện phấn đấu có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong 2 năm 2019-2020, gồm các xã: Nga An, Nga Thành, Nga Thạch, Nga Yên, Nga Mỹ, Nga Hưng, Nga Lĩnh. Trong đó, có 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 và 3 xã đạt chuẩn năm 2020. Đến tháng 3-2019, đã có 3 xã: Nga An, Nga Mỹ, Nga Yên đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn NTM nâng cao trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

Ngoài các xã NTM nâng cao, huyện còn phấn đấu có 2 xã Nga Thành và Nga Thạch đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2020

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/huyen-nga-son-phan-dau-co-7-xa-dat-nbsp-chuan-nong-thon-moi-nang-cao/98322.htm