Huyện Nga Sơn: Nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

824

Để khuyến khích các địa phương xây dựng nông thôn mới, ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện Nga Sơn đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ

Vùng trồng rau tập trung tại xã Nga Yên.

Hỗ trợ xây dựng mới công sở, nhà văn hóa xã, với mức 3,5 tỷ đồng/công trình; hỗ trợ xây dựng sân văn hóa, thể thao xã, mức 500 triệu đồng/công trình; hỗ trợ 500 triệu đồng/km đường giao thông nội đồng, 300 triệu đồng/km kênh mương nội đồng cho vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Ngoài ra, huyện còn có chính sách hỗ trợ sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, hỗ trợ cửa hàng tiêu thụ rau an toàn.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nói trên đã tạo điều kiện cho nhiều xã nỗ lực đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí. Đồng thời, xây dựng được các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Hiện toàn huyện đã có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 18,35 tiêu chí/xã.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/huyen-nga-son-nhieu-chinh-sach-ho-tro-xay-dung-nong-thon-moi/99107.htm