Hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới ở Nga Sơn

1862

Giai đoạn 2011-2015, huyện Nga Sơn đã huy động hơn 3.000 tỷ đồng phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bao gồm vốn ngân sách, tín dụng, nhân dân đóng góp và các nguồn khác…

Từ nguồn vốn trên, huyện đã đầu tư xây dựng được nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ XDNTM, như: Công sở, trạm y tế, nhà văn hóa, hệ thống giao thông và kênh mương nội đồng… Bên cạnh đó, huyện đã phân bổ và chỉ đạo thực hiện 19 mô hình sản xuất ở 10 xã. Việc thực hiện các mô hình có hiệu quả đã góp phần phổ biến kiến thức sản xuất mới, nâng cao hiệu quả canh tác, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Dự kiến, trong giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn thực hiện XDNTM trên địa bàn huyện Nga Sơn khoảng hơn 1.400 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tới, huyện xác định tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ XDNTM. Trong đó, chú trọng lồng ghép vốn các chương trình, dự án, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách địa phương và từ nguồn đóng góp của nhân dân theo hướng tập trung, tránh dàn trải; đồng thời, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng công trình.