94073_hieu_qua_phong_trao_thi_dua_dan_van_kheo_trong_xay_dung_nong_thon_moi_o_huyen_nga_son_1578278349