Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Nga Sơn đạt 390 tỷ đồng

1230

Quý I-2017, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn đạt 390 tỷ đồng, bằng 102,7% cùng kỳ (CK); giá trị xuất khẩu đạt 26,7 triệu USD, bằng 89,3% CK; nhập khẩu 10,7 triệu USD, bằng 98,2% CK.

Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN) trên địa bàn huyện tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động.

Các sản phẩm CN, TTCN chủ yếu trên địa bàn, gồm: Quần áo 5 triệu sản phẩm, bằng 94,4% CK; quại cói 2.458 tấn, bằng 104% CK; chiếu cói 92,6 nghìn lá, bằng 90,8% CK; gạch 13,7 triệu viên, bằng 106,2% CK.

Thời gian tới, huyện Nga Sơn tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đẩy mạnh phát triển CN, TTCN và dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện Nga Sơn, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n168049/Gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-cua-huyen-Nga-Son-dat-390-ty-dong