Duy trì và nâng cao chất lượng ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

1652

Tính đến hết năm 2016, Thanh Hóa có 180 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 31,5 %. Thách thức đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là từ năm 2017, yêu cầu về mức độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tăng lên. Một số tiêu chí mềm như thu nhập, môi trường dễ biến động đòi hỏi các địa phương phải triển khai nhiều các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, chính quyền xã Nga Trung, huyện Nga Sơn đã tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, quy hoạch vùng trồng các loại cây hàng hóa có lợi thế của địa phương như dưa hấu, ớt xuất khẩu để nâng cao thu nhập cho người dân… Xã cũng tập trung xây dựng vùng cơ giới hóa đồng bộ, liên kết sản xuất nhằm tăng giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích canh tác. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17,5 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2016.
Để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2011- 2016, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, bảo đảm sự tăng trưởng , phát triển bền vững, hoàn thành những công trình, dự án theo quy định, không để nợ đọng sau khi hoàn thành. Quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí môi trường, giảm nghèo, an ninh trật tự xã hội. Ngoài ra, theo quy định mới của Bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2016- 2020, các địa phương cũng đang rà soát và tập trung nâng cao tỷ lệ tham gia bảo y tế, thu nhập của người dân.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/van-hoa-xa-hoi/duy-tri-va-nang-cao-chat-luong-o-cac-xa-dat-chuan-nong-thon-moi.html