Đảng bộ xã Nga Điền (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa): 70 năm xây dựng và trưởng thành

822

Cách đây 70 năm, ngày 27.12.1949, Chi bộ xã Điền Hộ – tiền thân của Đảng bộ xã Nga Điền (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) ngày nay được thành lập. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu sự lớn mạnh phong trào cách mạng của địa phương. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, truyền thống cách mạng vẻ vang đó đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây gìn giữ, phát huy trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Khi mới thành lập, Chi bộ xã Điền Hộ chỉ có 35 đảng viên. Sau 70 năm, đến nay, Đảng bộ xã đã có 221 đảng viên, sinh hoạt tại 14 Chi bộ trực thuộc. Ở giai đoạn cách mạng nào, Đảng bộ xã Nga Điền cũng làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, là chỗ dựa vững chắc, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của xã. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Nga Điền đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, vừa bám ruộng, bám làng để sản xuất, tích cực đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến. Từ năm 1965 – 1975, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, động viên 411 con em địa phương lên đường đánh giặc giữ nước. Trong đó, 56 người đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 58 người là thương binh, bệnh binh; 6 Bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, nhiều gia đình được tặng bằng có công với nước, 427 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại cho tập thể và cá nhân, trung đội dân quân du kích Chính Đại 5 năm liền đạt danh hiệu Quyết thắng, Hợp tác xã Chính Đại được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân xã Nga Điền bắt tay cùng với cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, xã đã đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới của đất nước, xã đã vận dụng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với lợi thế của địa phương. Nhờ đó, những năm qua, tổng giá trị sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã ngày càng tăng. Từ một xã có nền kinh tế thấp, đến nay xã Nga Điền có nền kinh tế phát triển vững chắc, kinh tế hằng năm tăng trưởng ổn định ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 10%, năm 2019 đạt 13,8%; bình quân thu nhập đầu người 46,1 triệu đồng. Sản xuất lương thực tăng nhanh, năm 2019 đạt 4.401 tấn. Hộ nghèo còn 2,65 % so với tổng số hộ trong xã. Đời sống nhân dân đã nâng lên rõ rệt. Năm 2018 xã Nga Điền đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; các tổ chức đoàn thể chính trị, Đảng bộ Nga Điền nhiều năm được Huyện uỷ công nhận đạt trong sạch vững mạnh.

Phát huy những thành quả trong 70 năm qua, Đảng bộ xã Nga Điền tiếp tục phát huy trí tuệ, đổi mới hơn nữa về nhận thức, phương thức lãnh đạo, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Nga Điền văn minh, giàu đẹp.

Nguồn: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/24925/dang-bo-xa-nga-dien-huyen-nga-son-thanh-hoa-70-nam-xay-dung-va-truong-thanh