Đảng bộ huyện Nga Sơn phấn đấu xây dựng huyện Nga Sơn thành huyện kiểu mẫu

527

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra trong các ngày 22, 23/7/2020 . Đ/C Mai Văn Hải tái đắc cử Bí thư Đảng bộ khóa XXIII.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn tác động đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (2015-2020Ư, Song Đảng bộ huyện Nga Sơn đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất các lĩnh vực với 23/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,7%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 42,1 triệu đồng/người; sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, cuối năm 2019 đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư khá đồng bộ, huyện đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách hàng năm đều vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, là một trong những huyện dẫn đầu của cả tỉnh về thu ngân sách; văn hóa, y tế giáo dục phát triển tốt, công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng; quốc phòng- an ninh luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức, xây dựng được tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng chí Mai Văn Hải tái cử Bí thư huyện ủy khóa XXIII

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Nga Sơn đề ra 21 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó là 3 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá gồm: Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. 3 khâu đột phá gồm: Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất.

Với phương châm: Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển Đảng bộ  huyện Nga Sơn đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục pháp huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng huyện Nga Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh và trở thành huyện kiểu mẫu như lờ Bác Hồ dạy.

Nguồn: https://vanhoadoanhnghiepvn.vn/dang-bo-huyen-nga-son-phan-dau-xay-dung-huyen-nga-son-thanh-huyen-kieu-mau/