Đảng bộ huyện Nga Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

961

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện quan trọng quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương. Vì vậy, những năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên.

Người dân làng nghề xã Nga Bạch chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nước mắm Bạch Câu.

Đảng bộ xã Nga Bạch (Nga Sơn) hiện có 300 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Đồng chí Mai Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nga Bạch, cho biết: Xem việc phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, đảng bộ xã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ sát với tình hình thực tế. Hàng năm, đề ra các nghị quyết lãnh đạo về phát triển kinh tế – xã hội, các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM); vệ sinh môi trường; nông nghiệp, nông thôn… Với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên, đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, vượt mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,62%. 7/7 thôn đạt chuẩn NTM. Tháng 11-2019, xã Nga Bạch “cán đích” xã NTM, phấn đấu năm 2025 đạt xã NTM nâng cao.

Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”, Đảng bộ huyện Nga Sơn luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ học tập nâng cao trình độ để phát triển. Huyện đã quan tâm thực hiện tốt chính sách cán bộ, chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện quy trình đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã cho ý kiến bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 125 đồng chí; điều động, luân chuyển 39 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (có 19/24 xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương). Chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả.

Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, khẳng định: Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung quan trọng được các cấp ủy đảng tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tập trung lãnh đạo củng cố và xây dựng hệ thống tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở, nhất là những TCCSĐ có mặt còn hạn chế, khuyết điểm. Hàng quý, cấp ủy các cấp phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ nơi phụ trách và chi bộ nơi cư trú. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án số 07-ĐA/HU, ngày 10-5-2017 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn, nhờ vậy chất lượng sinh hoạt cấp ủy và các chi bộ được nâng lên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương cơ sở.

Trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng TCCSĐ, Đảng bộ huyện Nga Sơn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên mới ở nông thôn, vùng giáo. Hàng năm, các đảng bộ, chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó kịp thời phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, do đó số lượng đảng viên kết nạp mới hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ huyện đã kết nạp 905 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được đảng bộ quan tâm, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Công tác quản lý tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; xây dựng NTM; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật trong Đảng của đội ngũ đảng viên.

Với những biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực của Đảng bộ huyện Nga Sơn đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Hàng năm, huyện Nga Sơn có 20% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên. Những kết quả đó sẽ là động lực tích cực giúp Đảng bộ huyện Nga Sơn làm tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dang-bo-huyen-nga-son-nang-cao-chat-luong-to-chuc-co-so-dang-va-dang-vien/119632.htm