Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn huyện Nga Sơn

1251

Nga Sơn là một trong những huyện được thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả đầu ra do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Từ khi triển khai đến nay, chương trình đã từng bước cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, nhà vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn.