images1246601_QTV_bi_cao1

3 bị cáo La Năm Sao, Trần Trung Phương, Phạm Văn Đường trước vành móng ngựa

3 bị cáo La Năm Sao, Trần Trung Phương, Phạm Văn Đường trước vành móng ngựa