53eeb5c9_1408153033

Một góc xã Nga Thạch (Nga Sơn)

Một góc xã Nga Thạch (Nga Sơn)

566f6bce_1450142670