Nga Sơn – Thanh Hóa: Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

1429

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên toàn quốc ngày 22/5/2016 vừa qua đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để toàn dân tham gia trực tiếp vào việc xây dựng chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương trong sạch, vững mạnh. Đồng thời lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

100358baoxaydung_Nga_SYn.

Có thể nói huyện Nga Sơn cũng là một trong những huyện được đánh giá cao về công tác bầu cử. Nhất là công tác tuyên truyền đã được quan tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định. Công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Ủy ban bầu cử đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời ngay từ những ngày đầu. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba đều đảm bảo cơ cấu, thành phần số lượng đại biểu theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và đảm bảo yêu cầu của địa phương. Triển khai đúng luật đảm bảo theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử đã đề ra.

Sau khi đã có kết quả bầu cử, huyện Nga Sơn đã tiến hành Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác bầu cử trên địa bàn. Tại Hội nghị nhiều thành viên ở các tổ bầu cử được đánh giá cáo về tinh thần trách nhiệm, từ những kết quả đã đạt được và Hội nghị cũng đã chỉ ra những thiếu xót trong công tác bầu cử. Đồng thời biểu dương, khen ngợi 10 đơn vị xã, thị trấn, 13 cơ quan, ban ngành, 27 tổ bầu cử và 56 cá nhân trên địa bàn toàn huyện đã đạt thành tích xuất sắc trong thời gian trước, trong và sau khi bầu cử kết thúc.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, toàn huyện đã có 99,85% cử tri tham gia bỏ phiếu, bầu một lần đủ số lượng đại biểu, không để xảy ra sai sót. Có thể nói sau thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, huyện Nga Sơn sẽ có thêm sức mạnh, bứt phá vươn lên hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra, xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/nga-son-thanh-hoa-cuoc-bau-cu-thanh-cong-tot-dep.html